Naar de inhoud

Levensverzekering - Risicoverzekering - Uitvaartverzekering

 

U kunt kiezen uit de volgende verzekeringen:

  1. Risicoverzekering
  2. Uitvaartverzekering - uitvaartverzekeringen
  3. Begrafenisverzekering - begrafenisverzekeringen

1. Overlijdens risicoverzekering.

Een overlijdens risicoverzekering is een risicoverzekering met een vooraf bepaalde maximum duur (doorgaans variërend van 10 tot 30 jaar). Komt in die periode de verzekerde (met name in de polis genoemd) te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). Er gelden in beginsel geen uitsluitingen.

Deze verzekering (ook wel tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden genoemd) wordt voor vele doeleinden gebruikt, vaak in combinatie met andere vormen van levensverzekering. Meestal om er voor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner). Mee te verzekeren opties zijn premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van verzekerde en een extra uitkering bij overlijden door een ongeval.

Een overlijdensverzekering is vrijwel altijd noodzakelijk, ongeacht uw gezinssituatie.

Als er iets waardevol is en alle bescherming en zekerheid verdient, dan is dat ongetwijfeld uw gezin of partner. Niet alleen vandaag, maar zeker ook morgen. En dan praten we over de situatie waarbij de verzekerde wegvalt en het gezin of de partner achterblijft.

Er zijn diverse kosten die door zullen blijven gaan, zoals de aflossing van een hypotheek, financiering, huur of studiekosten voor de kinderen. Daarnaast zijn er ook nieuwe kosten die om de hoek komen kijken, zoals een hulp in de huishouding of eventuele kinderopvang. Het kan natuurlijk zo zijn dat vrienden of familieleden u of de partner kunnen helpen, maar dat is meestal een tijdelijke oplossing.

Premie is afhankelijk van leeftijd en geslacht van verzekerde en van de looptijd van de verzekering. Soms geldt een korting voor niet-rokers.

De uitkering valt niet in de nalatenschap, maar kan wel aan successierecht onderworpen zijn. Bij het aangaan van de verzekering is de gezondheidstoestand van de verzekerde van belang. Bij verzekerde bedragen boven Euro 160.000 kan een medische keuring naar het HIV-virus gedaan worden.

Wij hebben voor u een paar situaties op een rijtje gezet die aangeven waarom deze verzekering zo belangrijk is.

U heeft een partner, is er een goed weduwen pensioen geregeld? Indien de kostwinner werknemer is en binnen een bepaalde CAO-regeling valt, wordt er meestal een pensioen opgebouwd, inclusief een weduwen pensioen. Twijfelt u hieraan, doe dan navraag bij uw werkgever. Is de kostwinner een zelfstandig ondernemer en bouwt men (nog) geen pensioen op, dan zal er ook voor de nabestaande geen weduwen pensioen zijn geregeld. Het kan zo zijn, dat als de kostwinner overlijdt, er geen inkomsten meer zijn en men van de spaargelden moet gaan leven tot aan het 65ste levensjaar. Daarna heeft men recht op AOW. Is er geen uitkering van een polis en/of zijn er geen grote bedragen spaargelden, dan heeft men niet direct recht op een bijstandsuitkering, deze krijgt men pas als men bijna niet meer over eigen vermogen beschikt. Wilt u dat u of uw partner niet noodgedwongen in een zeer benarde positie komt, zorg dan voor een goed weduwen pensioen.

U heeft een partner en/of een of meerdere kinderen.
Zo ja, dan is het zaak dat als de kostwinner of partner komt te overlijden er geld vrijkomt voor zaken zoals: hulp in de huishouding, opvang van de kinderen en zeker niet te vergeten studiekosten. Doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt op het gebied van sociale voorzieningen, zoals de nieuwe Algemene Nabestaanden Wet (ANW), wordt u zelf steeds meer verantwoordelijk voor de financiële toekomst van de mensen die achterblijven. Doordat de overheid de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) heeft vervangen door de ANW zijn de nabestaanden-voorzieningen per 1 juli 1996 aanzienlijk verminderd. De invoering van de ANW heeft niet alleen tot gevolg dat u minder snel in aanmerking komt voor een nabestaanden uitkering, maar ook de uitkering zelf wordt gekort en er is in sommige gevallen helemaal geen recht op een uitkering meer. Er is sowieso geen recht op een uitkering meer als het jongste kind 18 is geworden. Het is beter, niet te wachten met het afsluiten van deze verzekering tot uw jongste kind 18 jaar is. U kunt voor die tijd komen te overlijden en het afsluiten van een verzekering is dan te laat.

U bent alleenstaand.
Het kan zijn dat u nu een lopende hypotheek en/of financiering heeft. Het is dan zaak dat wanneer u komt te overlijden de erfgenamen kunnen blijven leven zoals ze nu gewend zijn en niet uw schulden hoeven af te lossen.

U heeft een huurwoning.
Zo ja, en heeft u een partner en/of inwonende kinderen, dan is het verstandig om een gedeelte van de maandelijkse huurlasten af te dekken met deze verzekering.

U heeft een hypotheek en/of financiering afgesloten
Als u of uw partner een hypotheek of financiering heeft afgesloten is het belangrijk om er voor te zorgen dat bij overlijden van een van beide de lening geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. U voorkomt hiermee dat de leefsituatie van de nabestaanden ernstig achteruit gaat.

U heeft een of meerdere lopende financieringen.
Dat kan zijn voor een auto, motor, caravan, boot, keuken, huishoudelijke apparatuur of andere zaak. Zo ja, dan is het zaak dat als de kostwinner komt te overlijden er geld vrijkomt om de financieringen af te lossen.
Na het overlijden van de verzekerde komt de verzekering te vervallen en is er uiteraard geen premie meer verschuldigd.

Verzekeringsvormen:

- Gelijkblijvende overlijdens risicoverzekering
Een gelijkblijvende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk blijft. De verzekering keert uit wanneer de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden.

- Lineair dalende overlijdens risicoverzekering
Een lineair dalende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal daalt aan het eind van ieder verzekeringsjaar met een vast bedrag. Dit vaste bedrag is gelijk aan het verzekerde kapitaal bij het begin van de verzekering gedeeld door de looptijd van de verzekering in hele jaren.

- Aannuïtair dalende overlijdens risicoverzekering
Een annuïtair dalende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal aan het eind van ieder verzekeringsjaar zodanig daalt dat het kapitaal gelijk is aan de restschuld van een annuïteitenlening met een bepaalde rentevoet.

2. Uitvaartverzekering - Begrafenisverzekering.

De uitvaartverzekering (begrafenisverzekering) kent in wezen twee verzekeringsvormen. Een begrafenis of crematie verzekeren die een geldbedrag uitkeert (waarmee de begrafeniskosten of crematiekosten worden afgedekt), en een verzekering die geen geld uitkeert, maar de begrafenis of crematie regelt. De eerste vorm is een levenslange overlijdensverzekering die altijd tot uitkering (na overlijden van de verzekerde). De laatste vorm is een verzekering in natura: de begrafenisverzekeraar neemt de verzorging van een begrafenis of crematie op zich. De verzekeraar voert de begrafenis of crematie zelf uit of laat deze uitvoeren. Alle bijkomende kosten als opbaren, vervoer, volgwagens, dienst, rouwkaarten e.d. vallen onder de dekking.

Bij een begrafenis verzekering of crematie verzekering in natura wordt meestal toch een vergoeding in geld verstrekt als de begrafenis, crematie of lijkbezorging elders (bijv. buiten Nederland) moet plaatsvinden. In dat geval is de vergoeding wel gemaximeerd.

In principe is een begrafenisverzekering voor iedereen geschikt. Iemand kiest voor een begrafenisverzekering uit kostenoverwegingen (een begrafenis kost al gauw € 6.000,- en meestal meer) of uit praktische overwegingen (voor een begrafenis moet veel worden geregeld, en die zorg wordt met de verzekering grotendeels uit handen genomen).

De premie voor een begrafenisverzekering is betrekkelijk laag en is afhankelijk van de aanvangsleeftijd van de verzekerde. Hoe eerder een verzekerde daarom begint met de premiebetaling, des te lager de premie. De premiebetaling stopt meestal bij het bereiken van de 60- of 65-jarige leeftijd. De dekking loopt daarna gewoon door. Op het moment dat de verzekerde komt te overlijden, komt de uitvaartverzekering tot uitkering of wordt de begrafenis / crematie geregeld.

Fiscale vrijstelling waarde uitvaartverzekering:

De waarde van een uitvaartverzekering is tot een bepaald maximum vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Voor het jaar 2006 was dit: € 6.389.

Indien u meer informatie over deze speciale vrijstelling wilt dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contactpagina.

Verzekeringsvormen:

De begrafenisverzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval kiest u voor een verzekering die bij overlijden geld uitkeert, in het andere geval voor een polis die de begrafenis of crematie regelt. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura. Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een naturaverzekering worden geregeld. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen.

Bij een verzekering in natura volgt meestal wel een vergoeding in geld als de uitvaart elders of op een andere manier wordt geregeld. Dit bedrag is gemaximeerd.